Tájékoztató leendő elsősöknek – 2017-2018. tanév (frissítve)

leendo_elsosokneks2

Tájékoztató leendő elsősöknek – 2017-2018. tanév (frissítve)

Szerző: admint

2017-03-21

Kedves Szülők!

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 között

Általános iskolai beiratkozás 2017 >>

Tudnivalók röviden, időpontok, kötelező nyilatkozatok >>

 

Szeretettel várjuk Önöket:
• 2017. március 23-án 16 órakor tartandó szülői tájékoztatónkra.

Gyermekeiket:
• 2017. március 24-én 16 órakor tartandó játékos foglalkozásunkra.

 

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola tájékoztatója
2017-2018. tanév (letöltés >> )

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Antoine de Saint-Exupéry ma is érvényes értéket közvetít, mely iskolánk tartópilléreinek egyike. Tanulóink iskolai éveiket derűs, gyermekközpontú környezetben tölthetik el a tudás tengerén. Biztonságos és harmonikus körülmények között sajátíthatják el a tudományokat és művészeteket, melyekkel teljesebbé és színesebbé válik életük.

Az első iskolai évek markánsan meghatározzák a nyílt, tiszta lelkű, kíváncsi, tudásra vágyó gyermek jövőjét. Ebben a korban jelennek meg az első tehetségre utaló jelek, a végtelen tenger sokszínűsége, melyet először tanítóik ismerhetnek meg és fejleszthetnek tovább. Ők láthatják tanítványaik szárnybontogatásait, és együtt, kézen fogva vezetik gyermekeiket a tudás világába, melynek útja nem mindig akadálymentes. A nagy vízen és minden akadályon átsegíti őket a szeretet, az öröm, a kitartás és az összetartozás érzése.

 

Tanulmányi munkánkról

Az óvoda és az iskola között harmonikus átmenetet biztosítunk. Az első hetekben, az ún. előkészítő időszakban a tanulók részképességeit fejlesztjük. Különös hangsúlyt fektetünk a szótagoló módszerrel történő olvasástanítás megalapozására, figyelembe véve a gyermekek egyéni munkatempóját. Ennek érdekében óravezetésünkre a differenciálás, a csoportmunka, a tanulók tevékenykedtetése a jellemző. Törekszünk az olvasás- és írástanítás alapos, nyugodt tempójú elsajátítására. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a szövegértés folyamatos fejlesztését, hiszen ez az önálló tanulás alapja. Nevelő-oktató munkánk középpontjában a kompetencia alapú fejlesztés áll.

„Minden gyermek tehetséges valamiben” vallják pedagógusaink, akik sikerélmény biztosítása mellett játékos formában bontakoztatják ki a tehetséget, és nevelik a rájuk bízott gyermekeket. 

Nyolc éven át nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, hiszen ez a mai modern oktatás alappillére, valamint az élethosszig tartó tanulás megalapozója. Pedagógiai módszereinket jellemzi a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanulás-tanítás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés, valamint az élménypedagógia.

Harmonikus együttműködő kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, részletes, egyénre szabott tájékoztatást adunk a gyerekek képességeiről, tudásáról, hiányosságairól és a fejlesztendő területekről.

Csoportbontásban tanítjuk a német és angol nyelvet, valamint az informatikát és felső tagozaton a technika tantárgyat.

7-8. évfolyamon matematikából nívócsoportos oktatással növeljük tanulóink eredményességét a tananyag elsajátításában, a továbbtanulás sikeressége érdekében.

Munkánkat gyógytestnevelő, iskolapszichológus, gyógypedagógusok, logopédusok, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógusok és szabadidő-szervezők segítik.

 

Szabadidős programjainkról

Változatosak a tanórán kívüli foglalkozásaink, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége: szakkörök, sportkörök, versenyek, erdei iskola, kirándulások, valamint a diákönkormányzat által szervezett egyéb programok színesítik az iskola életét.

Tanulóink szívesen vesznek részt különböző színvonalas életkori sajátosságaikhoz illeszkedő tematikus foglalkozásokon (projektnapok, témahetek). A diákjaink számára a tanítás után sportkörökön – iskola pedagógusai, valamint az intézmény által felkért szakemberek – biztosítják a sportolási lehetőséget.

 

Napközi

A szülők igényeinek megfelelően mindenkinek tudjuk biztosítani a délutáni napközis foglalkozást. A napközi alapfeladatának a gyermekek délutáni tevékenységének megfelelő szervezését tartjuk. Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, az egyénre szabott tanulásirányítás, valamint az egészséges életmódra nevelés. Folyamatosan figyelemmel kísérjük és segítjük tanulóink tanulmányi munkáját.

A napközi a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb színtere. Megteremtjük az értékes, szeretetteljes légkört, ahol az egymás iránti segítőkészség, a tolerancia az uralkodó. Olyan tevékenységeket, elfoglaltságokat biztosítunk, melyek által tanulóink személyiségét fejlesztjük, kibontakoztatjuk.

Ennek érdekében az elmúlt években a napközis szabadidős tevékenységeket megújítottuk, olyan programokat szervezünk, amelyek értéket közvetítenek, a gyermekek szívesen végeznek, és közben játszva tanulnak.

Programjaink közül a következők a legkedveltebbek:

– Luca napi vásár,
– Mikulás- és nyuszi kereső vetélkedők,
– múzeum,
– mozi- és színházlátogatás,
– sportbajnokságok,
– gyermeknap,
– kirándulások,
– értéket közvetítő kiállítások,
– hangversenyek,
– kézműves foglalkozások.

 

A 2017/2018. tanévben indítandó képzéseink

 

Ének–zene irányultságú oktatás

„…sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket…
Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskola kötelessége.”

/Kodály Zoltán/

Ének–zene irányultságú oktatásIskolánk egyik legrégebbi hagyománya az ének-zene irányultságú oktatás. A zene olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene pozitív érzelmi hatású, oldja a belső feszültséget, fokozza a gyermek érzelmi kiegyensúlyozottságát. A zenei nevelés hatására a gyermek értelmi képességei is fejlődnek: a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a spontán alkotóképesség. A közös éneklés csiszolja, formálja a jellemet, fejleszti az alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést és a közösségi érzést.
A gyermekdalok és a népdalok segítségével játékosan megtanulják a gyerekek a zeneelméleti ismereteket, fokozatosan elsajátítják a zenei írás–olvasás alapjait, szakköri foglalkozásokon tanulhatnak furulyázni. Második osztálytól az iskola énekkarában énekelnek. Szerepléseik, színvonalas adventi hangversenyeik meghatározó élményt, örömöt nyújtanak az iskolai közösségnek, szülőknek és gyermekeknek egyaránt.

Az angol nyelvoktatás negyedik évfolyamtól kezdődik.

A zenére fogékony gyermekek jelentkezését várjuk.

 

Informatika irányultságú oktatás logikai matematika tantárggyal

 „A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba, s minden érzékre hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének.”
/Malcolm Gladwell/

Informatika irányultságú oktatás logikai matematika tantárggyalA hétköznapi életben is alapvető fontosságúvá vált a számítógép használatának ismerete, az információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikák elsajátítása.
Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskola egészét átható informatikai nevelés biztosítja. A tantárgy célja a gyerekek algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, összefüggések felismertetése, ötletgazdag megoldási módok kialakítása.
A számítástechnika – beleértve a multimédia- és a biztonságos internet-használatot is – alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területét.
Ezen kívül programozási alapismeretekkel és irodai alkalmazásokkal játékos formában ismerkednek meg tanulóink.

Első évfolyamtól tanítunk informatikát, ehhez kapcsolódik egy logikai matematika óra.

Rendezvényekkel, szakmai kirándulásokkal, vetélkedőkkel, versenyekkel színesítjük a tagozat életét. Diákjaink minden évben részesei az országos informatikai versenyek döntőinek. Iskolaújságot adunk ki, így a gyerekek újságírást és szerkesztést is tanulnak, alkalmazzák és elmélyítik a tanult ismereteket. Az érdeklődő tanulókat felkészítjük az ECDL vizsga moduljainak megszerzésére.

Az angol nyelvoktatás negyedik évfolyamtól kezdődik.

Jó logikai készséggel rendelkező gyerekek jelentkezését várjuk.

 

Német nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a város hagyományai alapján évtizedek óta folyik német nemzetiségi oktatás.

3Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy diákjainknak használható nyelvtudást adjunk, amellyel a későbbiekben európai unióbeli polgárként is jól boldogulnak, ugyanakkor őrizzék és ápolják lakóhelyük német nemzetiségi hagyományait is. Ezért ebben az oktatási formában tanulóink már az első osztálytól kezdve részesülnek nyelvoktatásban heti 4 órában.
Negyedik osztálytól a nyelv tanulása mellett az ének–zene és a környezetismeret tantárgyakat is német nyelven tanulják diákjaink.
Felső tagozaton a történelmet és a természetismeretet magyar- és német nyelven is oktatjuk.
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink 8. osztály végére minél magasabb szintű nyelvtudással rendelkezzenek.
A gyermekek német nemzetiségi identitástudatának megerősítésére a német nép- és honismereti órákon kerül sor.
Ehhez kapcsolódnak a néptánc és honismereti szakköreink és az iskolai hagyományápoló programjaink (múzeumlátogatás, városi német nemzetiségi napok, nyelvi versenyek stb.).

Az iskolai nyelvtanulás mellett arra törekszünk, hogy minél több tanulónk anyanyelvi környezetben is használja nyelvtudását is.

 

Természettudományi irányultságú oktatás

 „Csak annyit pusztíts, annyit használj, ami a te életedet védi! Minden oktalanul leszakított virág, minden oktalanul elpusztított állat a mi életünket rövidíti meg.”

/Dr. Papp Lajos/

Természettudományi irányultságú oktatásIskolánkban a 2009/2010-es tanévben indítottunk először „fürkész” irányultságú oktatást.
A képzési forma fő mozgatórugói a környezettudatos szemlélet formálása és a minket körülvevő világ tapasztalati úton való megismerése.
A gyermekekben eredendően benne van az a vágy, hogy mindent megismerjenek, kipróbáljanak, megtapintsanak. Ezt a kíváncsiságukat tartjuk fent a tanítási órák változatos szervezésével.
Már az első évtől magasabb óraszámban tanulják diákjaink a környezetismeret tantárgyat, melynek egy részét az iskolán kívül töltik megfigyelésekkel, tapasztalatszerzéssel.
Felső tagozaton emelkedik a természettudományi órák száma, előkészítve a diákokat a középiskolák ilyen irányú képzéseire, valamint az országos versenyekre.

Az angol nyelvoktatás negyedik évfolyamtól kezdődik.

 

Angol tagozat

A 2010/2011. tanévben indítottuk először a mai modern világunk elvárásainak megfelelő angol tagozatunkat.

Angol tagozatElső évfolyamtól kezdődően a gyerekek folyamatosan növekvő heti óraszámban tanulják az angol nyelvet, bontott csoportokban.
A kisgyermekkori idegen nyelv tanításának alapvető célja kedvet ébreszteni a nyelvtanulás és más kultúrák megismerése iránt, másfelől játékos formában, dalok, mondókák elsajátításával megalapozni a nyelvtudást.
Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek a nyelv tanulása során sikerélményhez jussanak azáltal, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, kifejezhetik magukat.
Ezt segíti a felső tagozaton 2 évente megszervezésre kerülő angliai tanulmányutunk is.

Erre a képzésre elsősorban azokat a gyerekeket várjuk, akik érdeklődnek az angol nyelv és az angolszász kultúra iránt.

 

 

Leendő első osztályok tanítói:

     
Bukovenszkiné Szabó Katalin – Kis Anita
1.a osztály
Polányi Petronella – Vörösné Mihalcsik Anikó
1.b osztály
       Fodorné Vajda Éva – Steer Mónika
1.c osztály
 Informatika irányultság és angol tagozat  Ének-zene és természettudományi irányultság  Német nemzetiségi oktatás

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket:
• 2017. március 23-án 16 órakor tartandó szülői tájékoztatónkra.

Gyermekeiket:
• 2017. március 24-én 16 órakor tartandó játékos foglalkozásunkra.

 

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola tájékoztatója 2017-2018. tanév letölthető változat >>

 

 

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. •   Igazgató: Simsik Zsuzsanna

Tel./fax: 06 (23) 805-810   •   E-mail: titkarsag@altisk1-bors.sulinet.hu 

Honlap: www.elsoiskolabudaors.hu

 

Címkék: ,

Hozzászólás

HÍREK