Tájékoztatás a gyermekétkeztetés igénybevételéről

Ebédrendelés - Budaörsi 1. számú Általános Iskola

Tájékoztatás a gyermekétkeztetés igénybevételéről

Szerző: admint

2017-04-24

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

A gyermekétkeztetés feladatellátásának biztosítása a budaörsi állami fenntartású iskolákban Budaörs Város Önkormányzatának a feladata. Az étkeztetéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

( A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (Xll29.) sz.
Kormányrendelet, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint
a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011.
(1Il28.) önkormányzati rendelet, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 53/2013.; (XII.21.); önkormányzati rendelet alapján)

 

Az étkezés ügyintézésének menete:

Étkezés megrendelése

A gyermekek étkezését az iskola honlapjáról elérhető webes felületen lehet megrendelni minden hónap 5-15-e között. A program a rendelési lehetőséget minden hónap 15-én lezárja. Az étkezési igény a Polgármesteri Hivatal aulájában található e-pontokon (ingyenesen használható számítógépeken) is leadható.

Az étkezés határidőn belüli rendelésének elmulasztása esetén az étkezés megrendelése nem automatikus, vagyis nem kerül,”A” menü rögzítésre a rendszerben.

Étkezés lemondása (pl.: betegség), valamint a megrendelési időszakon kívüli, utólagos étkezési megrendelések leadása:

Az étkezést utólag megrendelni és lemondani megelőző munkanapon 9 óráig lehet e-mail ben: 1szgyereketkezes@budaors.hu címen az iskola és a gyermek nevének, osztályának feltüntetésével, vagy személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Budaörs, Szabadság út 134.) a 113-as szobában van lehetőség a Hivatal ügyfélfogadási idejében, vagy a www.budaors.hu/gyereketkezes honalapon az iskola kiválasztása után az űrlap kitöltésével.

Utólagos megrendelést és lemondást írásban tudunk elfogadni (telefonon nem), valamint megrendelési időszakon kívül kizárólag „A” menü rendelhető.

Étkezés módosítása (pl. 3 étkezés helyett csak kettőt kér):
Minden hónap 15-ig írásban lehetséges a 1szgyereketkezes@budaors.hu címen, illetve személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Budaörs, Szabadság út 134.), a 113-as szobában van lehetőség, a Hivatal ügyfélfogadási idejében. Az étkezés a bejelentést követő hónaptól változtatható.

A rendelési időszak lezárását követően a Polgármesteri Hivatal az Önök rendelése alapján kiállítja a számlát, melyet a fizetési határidő betartásával átutalással kell rendezni.

Hivatal ügyfélfogadási ideje
Hétfő: 13.00-18.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00-12.00, és 13.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00-12.00

Tel: 06-23/447-433 vagy 06-23/447-904

Az általános iskolákban biztosított étkeztetés a Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet alapján az étkezési módok, illetve a térítési díjak a 2017/2018-as tanévben az alábbiak:

Alsó tagozat

Ebéd                               373,38 Ft
Tízórai+ ebéd                 462,91 Ft
Háromszori étkezés        523,24 Ft

 

Felső tagozat

Ebéd                               396,24 Ft
Tízórai+ ebéd                 490,22 Ft
Háromszori étkezés        533,72 Ft

 

Az igényléshez a 2017/2018-as tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatot (1.számú melléklet) kérjük kitölteni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételéhez szükséges 2. számú nyilatkozatot, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumot.

 

A gyermekek védelméről szóló  1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet alapján

100%-os étkezési kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és azt önkormányzati határozat másolatának benyújtásával igazolja.
• nevelésbe vették és azt a gyámhatósági határozattal igazolja

50%-os étkezési kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

• tartósan beteg vagy fogyatékos. A jogosultságot a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról
szóló határozat másolatával, ennek hiányában

– tartós betegség esetén szakorvosi igazolással,
– fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
szóló 223/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményével kell igazolni

• három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él. A jogosultság igazolásához a Nyilatkozat II. pontjának kitöltése, aláírása szükséges. A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Az igénylés során a jogosultságot alátámasztó dokumentumok másolatként is benyújthatóak, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.
A kötelezettnél a tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a jogosultságot igazoló dokumentumokat, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor.
Ezekben az esetekben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli
az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést, akkor egy nyilatkozatot kell benyújtani.

 

 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÉRITÉSIDÍJ-KEDVEZMÉNY {szociális támogatás)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 53/2013. (X! l21.) önkormányzati rendelete alapján

 

A Gyvt. 21/B. §. (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani,

a) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után, feltéve, hogy a a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 2017-ben 57000 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

A gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkezési díjkedvezményre jogosult, amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át (2017-ben: 48 450,- Ft),
b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (2017-ben: 57 000,-Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

Szociális étkezési. kedvezmény iránti kérelmüket a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájába kell benyújtani, melyhez a nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu oldalról!

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést, akkor egy nyilatkozatot kell benyújtani.

A Nyilatkozatokat és a mellékleteket 2017.05.12-ig kérjük az iskolában leadni!

 

Budaörs, 2017. április 19.

 

Vágó Csaba              
Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Kabinetvezető            

 

Tájékoztatás a gyermekétkeztetés igénybevételéről (pdf)>>

1. sz. melléklet:
Nyilatkozat a 2017/2018-as tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről (pdf >>, doc >>)

2. sz. melléklet:
Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes
vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (pdf >>, doc >>)

 

A kormányrendelet értelmében a nevelési év, tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a kedvezményekre vonatkozó dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.

3. sz. melléklet:
Nyilatkozat a korábban csatolt dokumentumok tekintetében (pdf >>, doc >>)

Címkék: ,

Hozzászólás

HÍREK