Természettudományos emelt tantervű oktatás

Természettudományos emelt tantervű oktatás

Természettudományos emelt tantervű oktatás

 

Elmondhatom, mit tégy, hogyan csináld, és elfelejted.

Megmutathatom neked, és lemásolod.

Csak ha magad cselekszel, érted meg igazán.

(Kínai közmondás)

 

A fenti közmondás jelentését is szem előtt tartva iskolánk a 2009/2010-es tanévben emelt óraszámú természetismeret irányultságú képzési formát indított az akkori elsős tanulóinknak. „Fürkész” osztályainkban tanító pedagógusaink ma már 5 évfolyamon segítik a tanulók környezettudatos gondolkodásmódjának fejlődését. Célunk a környezettudatos életmód kialakítása, olyan pozitív attitűd létrejötte, mely az élő és élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz.

Kiemelt feladatunk az elemi természettudományos műveltség megalapozása a tanulók minél többszöri tevékenykedtetésével, tapasztalatok szerzésével a szabadban, illetve kísérletek, vizsgálatok elvégzésével a tanteremben

Ennek érdekében a környezetismeret-órák egy része a természetben, a szabadban zajlik, ez teret enged a gyermeki kíváncsiság és felfedezés szabad kibontakozásának, lehetőséget ad az önálló tapasztalatszerzés folyamatos fenntartására. A tanulók megfigyeléseiket eleinte rajzos, majd később írásos formában rögzítik. A témák feldolgozása után gyakran kell a tananyaghoz kapcsolódó produktumot készíteniük.

Fontosnak tartjuk a kreatív- és problémamegoldó gondolkodást serkentő feltételek megteremtését, ezért a témakörök bevezetésénél mindig olyan tanulmányi kirándulásokat szervezünk, melyek a gyerekek meglévő ismereteit elevenítik fel, és bővítik is egyben. A kirándulásokat követő órákban következik az ismeretek rendszerezése, kiegészítése a tanulók konkrét tapasztalataira, megfigyeléseire építve.
A tanórák ideális feltételeket nyújtanak a természettudományos kompetencia fejlesztéséhez, melynek eredményeképpen a tanulók képesek, és akarnak tenni a fenntartható fejlődés érdekében.

Mivel a tananyag feldolgozása személyes tapasztalataikból indul ki, így a tanítás sokkal nagyobb élmény számukra, a tudásuk pedig sokkal mélyebben gyökerezik. Az első két évfolyamon diákjaink egy-egy választott megfigyelési területre járnak minden évszakban, ahol többek között saját növényt választanak, amelyen keresztül megfigyelhetik a természet változásait.

Éves munkánkat készíti elő, illetve a megszerzett tudást rendszerezi a nyári „Fürkész tábor”, melyet mindig hazánk valamelyik természeti csodákban gazdag területén szervezzük meg.

Jeles zöld napjaink – Autómentes nap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák Napja – alkalmával megemlékezéseket tartunk, akciókat szervezünk iskolánk tanulói számára a környezetvédelem, a fenntarthatóság fontosságáról. Mindig  jó példával szolgálunk az iskolánkba járó többi diáknak.

A tanév természettudományos eseményei >>